اهداف خیریه ما

ما در هر زمان به کمک شما نیاز داریم66

محافظت کودکان از جنگ

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 320,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی

52

آموزش و پرورش و لباس

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 270,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی

75

آب پاک برای همه کودکان

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 140,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی

66

محافظت کودکان از جنگ

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 320,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی

52

آموزش و پرورش و لباس

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 270,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی

75

آب پاک برای همه کودکان

خیلی سنگین است که بسیاری از محله های تحت تاثیر قرار نمی گیرند

هدف: 140,000,000 ریال


اهدای کمک مالی


اهدای کمک مالی


“هیچ کس با بخشیدن فقیر نمی شود.”

آن فرانک